Ocenění nemovitosti

Disponujeme živnostenským oprávněním pro oceňování majetku pro věci movité. Zpracováváme ocenění tržní hodnoty pro zájemce z řad notářů, soukromých i právních subjektů, vč. municipalit.

Tržní hodnota nemovitosti se určuje ze sjednaných cen porovnáním podobných nemovitostí v dané lokalitě. Jedná se tedy o cenu, které by mohlo možno dosáhnout při prodeji stejného, či popřípadě obdobného, majetku nebo při poskytování stejné, nebo obdobné, služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku, ke dni ocenění (zákon č. 151/1997 Sb.) Pokud zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňuje se majetek a služba cenou obvyklou.

Právě ocenění tržní hodnoty má být co možno nejpravdivější náhled na tržní potenciál dané nemovitosti a má být podkladem pro argumentaci k cenové strategii při prodeji.