Změny ve výpočtu daně z nemovitých věcí od ledna 2024

Někteří vlastníci, i když neprodali a ani nekoupili žádnou nemovitost, budou povinni v lednu podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Někteří, i když se jich změny dotknou, přiznání podávat nebudou a FÚ přepočítá daň sám. V rámci tzv. konsolidačního balíčku byl totiž novelizován zákon o dani z nemovitých věcí. Pojďme se podívat na nejdůležitější změny.

Nová definice stavebního pozemku

Od ledna je stavební pozemek definován jako pozemek nebo jeho část, které jsou dle pravomocného povolení stavby k zastavění zdanitelnou stavbou. Pokud někdo staví na pozemku, kde už stojí jiný dům, bude muset nově podat daňové přiznání, kde uvede výměru nové stavby – jde o stavby, na které je již vydáno stavební povolení nebo jsou v procesu výstavby. Pozemek pod stavbou bude od letošního roku zdaněn vyšší sazbou pro stavební pozemky.

Zpevněné plochy

Zpevněná plocha pozemku už dle novely zákona nemá vazbu na druh pozemku. Dosud se zpevněné plochy zdaňovaly jen na pozemcích, které byly označeny jako „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“. Nyní se daní zpevněné plochy na všech druzích pozemků, a to jinou (vyšší) sazbou, než je sazba pro daný pozemek.

Garáže a budovy k rekreaci se daní dle zápisu v katastru

Za garáž jsou nyní považovány všechny budovy evidované v katastru nemovitostí jako garáž, a to bez ohledu na to, jak je tento prostor ve skutečnosti využíván. Dosud mohli majitelé v daňovém přiznání uvést, že stavba je užívána pro jiný účel, například jako sklad. Nyní je nutné podat nové daňové přiznání, protože budovy garáže jsou zařazeny do jiné sazby daně. Povinnost podat daňové přiznání vznikne i těm, kteří doposud platili sazbu za garáž, i když budova byla v katastru vedena jako jiná stavba, protože výše zdanění bude rozdílná, a to dle zápisu v katastru. Výše daně u rekreačních objektů je závislá na tom, jak je budova zapsána v katastru. Pokud máte v katastru zapsanou stavbu jinak než jako budovu pro rekreaci nebo rodinný dům (např. jako jinou stavbu), změní se sazba daně, ale není nutné podávat nové daňové přiznání. V tomto případě provede změnu sazby FÚ sám.

Přiznání za pronajímané pokoje

Vlastník, který ve svém domě či bytě pronajímá pokoj turistům, musí podat daňové přiznání a počítat s vyšší sazbou daně za tuto plochu. Pokud se pronajímá nebytových prostor a nedošlo ke změně výměry pronájmu, vyšší zdanění zohlední FÚ automaticky a není třeba podávat nové přiznání.

Stavba s neidentifikovaným vlastníkem

Pokud užíváte budovu nebo jednotku s nebytovým prostorem (mimo sklep a komoru), u které není znám vlastník, je třeba nově podat daňové přiznání. Uživatel se dle novely stává od letošního roku poplatníkem daně z těchto staveb a jednotek. Přiznání není nutno podat, pokud se jedná o obytný dům. Ty mají výjimku a jejich uživatelé nejsou poplatníky této daně.

Osvobození pro budovy, kde je provozována dětská skupina

Vlastníci staveb, jednotek a pozemků, které slouží jako zařízení péče o dítě v dětské skupině, jsou od daně z nemovitosti osvobozeni. Aby mohli toto osvobození uplatnit, musí podat přiznání, ve kterém tyto skutečnosti uvedou. Pokud není stavba užívaná dětskou skupinou jako celek, je možné uplatnit osvobození na plochu, která je pro tento účel vyčleněna.

Přiznání se podává i v případě užívání nemovitostí, které patří státu

Pokud uživatelé pozemků, které jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, nemají uzavřenou nájemní nebo pachtovní smlouvu, musí nově podat daňové přiznání k tomuto užívanému pozemku. Totéž se vztahuje na uživatele pozemků, které spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Osvobození pro lesy a další pozemky

Pozemky, které jsou v katastru evidované jako lesní pozemek a nacházejí se na nich hospodářské lesy, se nově osvobozují od daně jen v rozsahu, ve kterém se na nich nacházejí lesy pod vlivem imisí (dle lesního zákona) zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení. Nově se bude nárok na osvobození od daně vztahovat na pozemky v národním parku v zóně přírodě blízké.

Vodní plochy zůstávají od daně osvobozeny tak, jako dosud. Pozemky ostatních ploch, jež jsou v katastru vedeny jako neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň, mají nově nižší sazbu daně. Kvůli tomu ale není třeba podávat daňové přiznání, to vypočte FÚ sám. Dochází ke zrušení většiny osvobození vztahující se k pozemkům, které jsou vyčleněné pro nakládání s odpady. Dojde tak nově k jejich zdanění, které provede také sám FÚ bez podaného daňového přiznání.

Finanční správa ČR kvůli mnoha změnám v zákoně o dani z nemovitých věcí bude po celý leden nabízet veřejnosti nadstandardní poradenství k této problematice. Již od začátku ledna jsou ve všech krajích a v 52 městech spuštěny specializované telefonní linky, na kterých se občané mohou poradit s odborníkem na daň z nemovitých věcí.